“Odată cu iluminismul și cu formarea statului națiune în paralel cu trecerea de la feudalism la capitalism, drepturile și proprietatea, care nu mai proveneau de la Dumnezeu, au devenit o paradigmă importantă și motivul pentru lupte încrâncenate, de la revoluțiile americană și franceză, revoluția comunistă din Rusia, luptele anti-coloniale, până la luptele civile și de muncă precum și luptele pentru democrație din Europa de est din anii ‘90. Deși de-a lungul secolului 20, cetățeni obișnuiți au câștigat multe privilegii și libertăți prin luptă civică de masă, astăzi, regimul neo-liberal global de austeritate acordă statului resurse și suveranitate limitate. Această economie politică liberală a identității crează în societate grupuri de interese atomizate care luptă între ele și cu statul pentru a câștiga privilegii democratice, de exemplu putere politică și control asupra resurselor, prin intermediul paradigmei drepturilor. Aceste lupte includ: drepturile majorității naționale – suveranitatea; drepturile minorității naționale – auto-determinarea și autonomia culturală; drepturile de imigrare pentru mișcarea liberă; dreptul la viața – refugiați; drepturile de gen; dreptul la exprimare și la informare; drepturile de proprietate fizică și intelectuală; precum și drepturile muncii; dreptul la locuință și la educație; și altele. Totuși, chiar și cu ajutorul instituțiilor internaționale precum Organizația Națiunilor Unite (UN) și a diverselor curți internaționale (Curtea Penală Internațională sau Curtea Europeană a Drepturilor Omului) putem observa o scădere drastică a progreselor făcute de cetățenii obișnuiți în câștigarea drepturilor.

Drepturile de proprietate sunt o categorie specială deoarece drepturile sunt un contract social, un construct social, a avea drepturi este în sine un tip de proprietate, și, prin urmare sunt atât incluse cât și includ drepturile ca atare. Într-o societate politică formată în urma Revoluției Franceze, dreptul de proprietate a drepturilor a înlocuit dreptul de proprietate asupra pământului sau asupra aurului ca prag de reprezentare politică. Cum proprietatea este aceea care divide clasele conducătoare de cele de mijloc și de cele muncitoare, tot așa drepturile socio-economice (drepturile muncii, de locuire și de educație) sunt deseori excluse din corpusul drepturilor (omului), sau cel mult sunt considerate a doua generație de drepturi ale omului. Drepturile muncii sunt considerate chiar de unii a fi un oximoron.

Artiștii și intelectualii cărora le sunt adresate aceste seminarii, deseori au de-a face cu cercetarea, prezentarea și reprezentarea acestor grupuri de interese ca grupuri marginalizate fără a cunoaște conceptele și ideologia în care sunt angajați, deși pretind a fi iluminați din punct de vedere politic și social. Prin urmare, în plus față de fiecare grup de lectură, vom examina critic, din perspectiva drepturilor, lucrările de artă ce participă în expoziție. Fiecare dintre artiștii care și-au dat acordul pentru a lua parte în acest proiect au fost deosebit de interesați de această activitate a proiectului. Pe de o parte artiștii și intelectualii se găsesc din punctul de vedere al propriului statut în poziția lucrătorilor precari, cu șanse foarte mici de a câștiga drepturi de proprietate intelectuală asupra propriilor lucrări. Seminarele de față doresc a discuta istoria conceptuală și contextele ce au condus la această situație și prin aceasta permit regândirea practicilor și strategiilor de luptă ale artiștilor și intelectualilor înșiși precum și în relație cu grupurile marginale.” (Noa Treister, septembrie 2017, Belgrad)

Rights/Drepturi
Seminar
1-5 iunie 2018

tranzit.ro/ iasi
str. Lapusneanu 7-9, Iași

Noa Treister, Ionut Tudor, Miki Branişte, Cristina David, Vladimir Us, Valentin Cernat, Mihai Șovăială, Ovidiu Gherasim-Proca, Delia Bulgaru, Alexandru Paicu, Andrei Timofte, Alexandru Țârdea, Katia Pascariu, Marius Alexandru Dan, Dan Acostioaei, Dorina Țicu

Acest prim seminar va aborda înțelegerea continentală a conceptului de drepturi care reflectă de asemenea înțelegerea structurii societății ca ansamblu de indivizi, deținători ai liberului arbitru sau ca interacțiune a relațiilor sociale. Vom avea în vedere dialectica dintre necesitate (de exemplu condițiile sociale, fizice și modalitatea în care acestea sunt percepute de individ) şi normele sociale și libertățile ca reprezentare a individului în societatea politică. Seminarul va dezbate care sunt condițiile necesare pentru a implementa aceste drepturi din punctul de vedere al relației dintre individ și stat și viceversa, cum se formează grupurile și ce înseamnă lupta în contextul Drepturilor.

Rights/Drepturi este coordonat de artista, curatoarea și activista Noa Treister și este realizat împreună cu un grup format din artiștii participanți în proiect împreună cu o serie de alți profesioniști activi pe scena de artă contemporană din România (artiști, curatori, alte categorii de lucrători culturali).

Bibliografie:

 • Kant’s Political Philosophy – The “Doctrine of Right”, Part One Metaphysics of Morals
 • Arendt Hannah – Lectures on Kant’s political philosophy
 • Friedrich Hegel – Elements of the Philosophy of Right
 • Marx – Critique of Hegel’s Philosophy of Right

Property/Proprietate
Seminar
19-24 iunie 2018

tranzit.ro/ iasi
str. Lapusneanu 7-9, Iași

Noa Treister, Mona Vătămanu, Florin Tudor, Ştefan Rusu, Ovidiu Gherasim-Proca, Delia Bulgaru, Andrei Timofte, Dan Acostioaei, Andrei Pripasu, Dražen Crnomat, Marius Alexandru Dan, Andrei Nacu

Seminarul va discuta problematica relației dintre individualitatea ca proprietate privată (creativitate individuală, invenție, inovație, antreprenoriat, calitatea de autor) și privilegii (drepturi) sub forma proprietății fizice sau intelectuale, creației, cunoașterii, producției ca relație socială sub forma proprietății colective, Commons sau proprietatea deținuta de societate. Unde începe proprietatea? La naștere? Atunci când o persoana spune Eu deține deja propriile proprietăți (caracteristici personale)? Odată cu primele relații sociale? Care este relația dintre proprietate și potrivit (the proper)? Pot fi considerate drepturile individuale sau private (proprietate)? De exemplu, poate deveni viața o proprietate prin “dreptul la viață” ca drept al omului?

Property/Proprietate este coordonat de artista, curatoarea și activista Noa Treister și este realizat împreună cu un grup format din artiștii participanți în proiect împreună cu o serie de alți profesioniști activi pe scena de artă contemporană din România (artiști, curatori, alte categorii de lucrători culturali).

Bibliografie:

 • Henry J. Abraham -Human Rights vs.Property Rights: A Comment on the Double Standard
 • John Christman – Can Ownership be justified by Natural Rights?
 • Samuel Moyn – Not Enough: Human Rights in an Unequal World (coming out in April 2018)
 • Branko Horvat – The Political Economy of Socialism
 • Andrija Gams – Property

DREPTURI, LIBERTĂȚI, PRIVILEGII

+ DREPTURI / RIGHTS (EXPOZIŢIE DE GRUP)

+ PRIVILEGII ŞI IDENTITĂŢI: DREPTURI ŞI PROPRIETATE (SEMINARE)

+ NOA TREISTER: THE POSSIBILITY OF READING

+ OVIDIU GHERASIM PROCA: MITUL POLITIC AL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE. DE CE ESTE ATÂT DE DĂUNĂTOR?

+ PROPRIETATE / PROPERTY (EXPOZIȚIE DE GRUP)

+ JENS HAANING

tranzit.ro/ iasi
str. Lapusneanu 7-9, Iași

Accesul se face pe bază de invitație.

Noa Treister este o artistă, curatoare şi activistă a cărei muncă este dedicată diferitelor posibilităţi de articulare ale relaţiilor economice şi politice şi sciziunilor din societate. A absolvit Academia Bezalel Art and Design din Ierusalim, Israel. În prezent este cercetătoare în cadrul Division of Philosophy, Art and Critical Thought al European Graduate School. Din anul 2011 ea este membru fondator al platformei de auto-educație The Ignorant Schoolmaster şi comitetelor sale. În cadrul acestei structuri ea este autoare şi membră coordonatoare a proiectului Naming IT Warcooperare între participanţi în războiul Iugoslav din anii ‘90 şi Testimony – Truth or Politics şi membră a proiectului The assembly of Workers Societyco-articulare şi sprijin legal pentru grupuri muncitoreşti ce luptă împotriva privatizării şi pentru drepturile muncitorilor.

Noa Treister is an artist, curator and activist whose work is dedicated to articulation of various possibilities of economic and political relations and scission in society. She finished the Bezalel Art and Design Academy in Jerusalem, Israel and currently is taking Postgraduate studies at the Division of Philosophy, Art, and Critical Thought of the European Graduate School. Since 2011 she is a founding member of the Ignorant Schoolmaster and its committees – a platform for self-education. In that framework she is the author and leading member of the project Naming IT War – cooperation of war participants and anti-war activist of the 90s War in Yugoslavia and Testimony – Truth or politics as well as a member of the project The assembly of Workers Society – joint articulation and legal help of workers’ groups fighting against privatization and for workers’ rights.

2 seminars by Noa Treister
1-24th of June 2017

tranzit.ro/ iasi
str. Lapusneanu 7-9, Iași

Privileges and Identities: Rights and Property

“Since the enlightment and the formation of the nation state parallel to the move from feudalism to capitalism, rights and property, which were no longer God given, have become the major paradigm and the locus for bitter struggle, from the American and French Revolutions, the Communist Revolution in Russia, anti-Colonial straggles, through local labor and civil struggles and in the 90’s the struggle for democracy in Eastern Europe. The state is the institution guaranteeing and distributing rights, by some theories in return for the power that is given to it by the individuals it governs, and by other theories in the name of public, common and universal good. Although through the 20th century ordinary citizens through mass civil struggle gained many freedoms and privileges, today the neo-liberal global regime of austerity, grants the state with limited resources and limited sovereignty. This liberal political economy of identity creates atomized interest groups in society that fight the state and each other for gaining democratic privileges i.e. political power and control over resources, through the paradigm of rights. These struggles include: national majority rights – sovereignty; national minority rights – self-determination and cultural autonomy; immigration rights for free movement; the right to life – refugees; gender rights; the right of expression and for information; physical and intellectual property rights; as well as labor rights; the right to housing and education; and more. However, even with the assistance of international institutions as the UN and the various international courts (International Criminal Court or the European Court for Human rights) we see a drastic decrease in the progress made for ordinary citizens in gaining rights.

Property rights are a special category since rights are a social contract, a construct, having rights in itself is a kind of ownership, and therefore property-rights are both included in and include rights as such. In a political society formed after the French Revolution the ownership of rights replaced the ownership of land or gold as the threshold for political representation. As ownership is that which divides the working and middle and ruling classes, so socio-economic rights (labor, housing and education) are often excluded from the corpus of (human) rights, at most they are considered second generation human rights. Labor rights are even considered by some an oxymoron.

Artists and intellectuals whom this workshop mainly addresses, often deal with research, presentation and representation of these interest groups as marginalized groups without knowing the concepts and history of the ideology they are engaged with, although they claim to be politically and socially enlighted, therefore in addition to the reading each group will critically examine from the perspective of rights the artworks participating in the exhibition. On the other hand in their own status artists and intellectuals are finding themselves in the position of precarious workers, with very little possibility to gain intellectual property rights over their own works. The workshops aim to discuss the conceptual history and contexts that led to this situation and in that allow for rethinking the practices and strategies of struggles for artists and intellectuals themselves and in relation to marginal groups”. (Noa Treister, September 2017, Belgrade)

Rights
Seminar
1-5 of June 2018

tranzit.ro/ iasi
str. Lapusneanu 7-9, Iași

Noa Treister, Ionut Tudor, Miki Branişte, Cristina David, Vladimir Us, Valentin Cernat, Mihai Șovăială, Ovidiu Gherasim-Proca, Delia Bulgaru, Andrei Gavril, Andrei Timofte, Alexandru Țârdea, Marius Alexandru Dan, Dan Acostioaei

”The first workshop will engage with the continental understanding of the concept of rights which reflects also the understanding of a structure of society as an assemblage of individuals, owners of their free will or as an interaction of social relations. It will consider the dialectics between on the one hand, necessity i.e. the physical and social conditions and the way they are perceived by the individual or social norms and freedom as the representation of the individual in political society. The workshop will debate what are the necessary conditions to impellent these rights in terms of the relation of individuals and the state and vice versa, how do groups come together and what does struggle mean in the context of rights.” (Noa Treister, September 2017, Belgrad)

Property/Proprietate is coordinated by the artist, curator and activist Noa Treister and is realized together with the artists participating in the project and a group of other professionals that are active in the contemporary art scene from Romania (artists, curators, other categories of cultural workers).

Bibliography:

 • Kant’s Political Philosophy – The “Doctrine of Right”, Part One Metaphysics of Morals
 • Arendt Hannah – Lectures on Kant’s political philosophy
 • Friedrich Hegel – Elements of the Philosophy of Right
 • Marx – Critique of Hegel’s Philosophy of Right

Property
Seminar
19-24 of June 2018

tranzit.ro/ iasi
str. Lapusneanu 7-9, Iași

Noa Treister, Mona Vatamanu, Florin Tudor, Ştefan Rusu, David Schwartz, Ovidiu Gherasim-Proca, Florin Bobu, Delia Bulgaru, Andrei Gavril, Andrei Timofte, Dan Acostioaei

”The workshop will discuss the issue of the relation between individuality (individual creativity, invention, innovation, entrepreneurship, authorship) as private property and privileges (rights) in the form of physical and intellectual property and creation, knowledge, production as a social relation in the form of collective property, commons or socially owned property. When does property begin? From birth? From the first time a person says “I” i.e. do we own our properties (personal features)? From the first social relation? What is the relation between property and “the proper”? are rights individual or private (property) i.e. does life by way of “the right to life” as a human right become property? ”

Property/Proprietate is coordinated by the artist, curator and activist Noa Treister and is realized together with the artists participating in the project and a group of other professionals that are active in the contemporary art scene from Romania (artists, curators, other categories of cultural workers).

Bibliography:

 • Henry J. Abraham – “Human” Rights vs. “Property” Rights: A Comment on the “Double     Standard”
 • John Christman – Can Ownership be justified by Natural Rights?
 • Samuel Moyn – Not Enough: Human Rights in an Unequal World (coming out in April 2018)
 • Branko Horvat – The Political Economy of Socialism
 • Andrija Gams – Property