Expoziție Duo
16 iulie –17 august 2021
Găzduit de spațiul tranzit. ro/ Iași
str. Elena Doamna, nr. 37, Iași
Vineri, 16 iulie, ora 19:00

Expoziția actuală face parte dintr-o serie de trei, organizate în cadrul proiectului Expoziția ca lectură cu lucrări ale artiștilor și colegilor Beatrice Anghelache (RO), Baran Caginli (FI), Anca Benera & Arnold Estefan (RO/AT), Cătălin Gheorghe (RO), Dana Andrei & Sorin Popescu (RO) și Maxim Polyakov (MD). Este deja un loc comun să considerăm că, în general, construcțiile expozițiilor constau în simpla reunire a unor opere de artă „separate”. Prin urmare, aceste ansambluri rezultate și numite expoziții creează contexte noi, cresc gradul de conștientizare, promovează, prezintă și actualizează, încadrează și istoricizează, evocă, dezvoltă, încearcă să re-adreseze întrebări, integrează și contextualizează, explorează, provoacă și colectează, toate acestea doar ca să numim câteva din numeroasele moduri în care o expoziție poate lucra. Cu toate acestea, mai mult sau mai puțin important, ei construiesc și subiectivitatea unui curator, această poziție fiind adesea contestată, de multe ori, de altfel, din motive întemeiate. Cine exercită, de ce anume și ce este această autoritate care acționează ca un gardian al politicilor culturale? Prin urmare, una dintre metodele de a aborda această poziție ar putea fi aceea de încerca să lucrăm cu contra-așteptările estetice și conceptuale astfel încât să putem să formulăm împreună posibile răspunsuri pentru una dintre întrebările valabile și în cadrul grupurilor de lectură organizate în cadrul aceluiași proiect: cine este subiectul care citește și cum citim împreună?

Beatrice Anghelache și Baran Caginli sunt doi artiști care nu s-au cunoscut niciodată și care trăiesc în București respectiv, în Helsinki.

Prezentată recent în Bienala de la Helsinki, opera lui Baran Caginli abordează adesea contradicțiile realității actuale, așa cum este ea trăită, adesea din perspectiva migrantului, a celor strămutați, indicând astfel lacunele de sistem pe care unii oameni trebuie să le depășească pentru a ajunge la siguranță. Contribuția sa la expoziția organizată la Iași începe de la procesul de citire a hărților. Ca o secțiune a proiectului „Blackout”, „Untitled” “este o serie de fotografii cu diferite locații de vizualizare prin satelit din Turcia, Spania, Italia, Polonia, Franța, SUA. Aceste locații sunt utilizate ca baze militare, clădiri de stat și facilități necunoscute. Cenzurarea creează o nouă estetică în care arhitectura, planificarea mediului, vegetația se estompează. Amprentele sunt tăiate la forma zonei cenzurate ”(Baran Caginli).

În cealaltă parte a camerei, “Portrete la stânga”, cercetarea artistică a lui Beatrice Anghelache, constă într-o serie de interviuri cu persoane adesea active în viața culturală a României, cărora artista le adresează întrebări politice precum „Cum am devenit de stânga?” „Ce înseamnă stânga pentru tine?”. Procesul artistei a inclus, de asemenea, schițarea portretelor acelor persoane, la final fiindu-le oferite în dar. Textele rezultate, în genul autobiografiei politice, par să identifice pentru ca mai apoi să urmărească construcția opiniilor politice, semnalând rolul cetațenesc pe care mulți dintre acești oameni îl asumă public, chestionând totodată și limitele conceptuale ale „stângii” ca identitate politică.

Baran Caginli (n. 1990, Istanbul) este un artist din Helsinki, care lucrează cu diferite tehnici și abordări. Practica sa are în vedere aspecte precum reprimarea sistematică, exterminarea, dispariția, amnezia, discriminarea etnică, puterea de stat, migrațiile forțate, disparițiile forțate, dar în același timp reapariția, memoria colectivă și contradicțiile statului. Majoritatea oamenilor și obiectelor pe care le-a inclus în lucrările sale se află în poziția de martor al unui incident. Deși martorii aparțin unor probleme și realități locale, aceștia se referă și la probleme și martori în alte contexte geopolitice.

Beatrice Anghelache este o artistă din România care locuiește în București. A studiat pictura la Universitatea de Arte Plastice „George Enescu”, Iași, România, precum și fizică și chimie la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași, România. Din 1999 pana in 2019 a locuit și pictat în Statele Unite, Germania, Austria și Belgia, acum locuiește și pictează în București.

Reading Together (I)
Duo exhibition
Hosted by tranzit.ro/ Iași space
Elena Doamna street, no. 37, Iași
Friday 16th of July, 7 p.m.
The current exhibition is part of a series of three duo shows organized in the frame of the project Expoziția ca lectură (Exhibition as Reading) featuring works by artists and colleagues Beatrice Anghelache (RO), Baran Caginli (FI), Anca Benera & Arnold Estefan (RO/AT), Cătălin Gheorghe (RO), Dana Andrei & Sorin Popescu (RO) și Maxim Polyakov (MD)
It is superfluous to consider that exhibition making simply consists in bringing together “separated” artworks. This assemblage creates new contexts, raises awareness, promotes, presents and actualizes, frames and historicizes, evokes, develops, attempts to re-address questions, integrates and contextualizes, explores, challenges and collects to name but a few of many ways an exhibition can work. However, more or less importantly they construct the subjectivity of a curator, a position that is often contested, many times for good reasons. Who, why and what is this authority that acts as a gatekeeper of cultural affairs?
Therefore, one way to approach this was to try working with conceptual and esthetical counter expectations and move forward towards one of the questions of the reading groups organized in the frame of the same project: Who is the subject that reads and how do we read together?
Beatrice Anghelache and Baran Caginli are two artists that never met and that live in Bucharest, Romania and in Helsinki, Finland respectively.
Currently featured in Helsinki Biennial, Baran Caginli’s work often addresses contradictions of today’s reality as it is lived, often from the perspective of the migrant, of the displaced, thus pointing out towards the system gaps that one has to surpass in order to arrive to safety. His contribution for the exhibition organised in Iasi is starting from the process of map reading. As a section of the ”Blackout” project, “Untitled is a photo series of various satellite views locations in Turkey, Spain, Italy, Poland, France, USA. These locations are used as military bases, state buildings and unknown facilities. The censoring creates a new aesthetic where architecture, environmental planning, vegetation blur together. The prints are cut to the censored area’s shape” (Baran Caginli).
On the other side of the room, Beatrice Anghelache’s artistic research consists in a series of interviews with a number of people, often active in the cultural life of Romania, to whom the artist addresses political questions such as “How did I become leftist?” “What left means for you?”. The artist’s process also included sketching portraits of these people that were later offered to them as a gift. The resulting texts, in the genre of the political autobiography, seem to track and trace the construction of political opinions, signaling the citizenship role that many of these people publicly assume and questioning the conceptual limits of “left” as a political identity.

Baran Caginli (b.1990, Istanbul) is a Helsinki based artist, working with different disciplines. The framework of his practice relates to issues such as systematic repression, extermination, disappearance, amnesia, ethnic discrimination, state power, forced migrations, forced disappearances but in the same time re-appearance, collective memory and the state’s contradictions. Most people and objects he has included in his works are in the position of witness of an incident. Although the witnesses belong to local problems and realities, they also refer to problems and witnesses in other geopolitical contexts.

Beatrice Anghelache is a Romanian artist living in Bucharest. She studied painting at the Fine Arts University “George Enescu”, Iasi, Romania, and also physics and chemistry at the Technical University “Gheorghe Asachi”, Iasi, Romania. From 1999 to 2019 he lived and painted in the United States, Germany, Austria and Belgium, now he lives and paints in Bucharest.

EXPOZIȚIA CA LECTURĂ

+ READING TOGETHER (III)

+ READING TOGETHER (II)

+ READING TOGETHER (I)

+ READING GROUPS

+ PODCAST

Baran Caginli, Untitled / Fără Titlu, 8 amprente fotografice tăiate cu laser pe aluminiu, 2020

Acest proiect este realizat de către Asociația 1+1 și tranzit. ro/ Iași, în parteneriat cu Cooperativa Pleiades, Belgrad. Proiectul EXPOZIȚIA CA LECTURĂ este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

This project is co-organized by 1+1, tranzit.ro/ Iași and Pleiades Cooperative (Belgrade) and is co-funded by the Administration of the National Cultural Fund. The project does not necessarily represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the project or how project results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.