Fotbalul ca istorie a mediilor

Prezentare
1 mai 2019: ora 19
Str. Alexandru Lapusneanu, 7-9 (tranzit.ro/iasi)

Unul dintre elementele definitorii ale anilor 90 a fost ”nașterea televiziunii”, adică momentul în care acest mediu a devenit hegemonic ca formă de exprimare, formare a reprezentărilor și consum, fiind concomitent un fenomen global, chiar dacă articulat diferit conform specificului situațiilor locale. Revoluția română din 1989 sau Războiul din Golf din 1990 sunt îndeobște creditate ca fiind momentele politice cheie care au marcat această nașterea a epocii televiziunii globale, a transmisiunii directe cu acoperire și reverberații mondiale. Prezentarea își propune să analizeze modul în care nașterea hegemoniei televiziunii a dus la o nouă formă de economie politică a jocului de fotbal care, în forme exacerbate, dau încă conturul situației actuale.

Complementar studiilor existente care analizează fotbalul de după anii 90 din perspectiva neoliberalizării și corporatizării sale, prezentarea mea caută să surprindă transformarea fotbalului din perspectiva mediului prin care acesta este receptat și modul în care mediul în sine își pune în mod fundamental amprenta atât asupra jocului ca atare (stil de joc, strategii, etc.) cât și a economiei politice care îl subîntinde. Istoric, fotbalul a început ca o experiență vizuală – observarea sa directă pe stadion în ziua jocului, o experiență la care participau un grup restrâns de participanți pasionați. O dată cu dezvoltarea jocului și pe fondul industrializării accelerate de la final de secol 19 și în primele decenii ale secolului 20, fotbalul devine, pentru o masă crescândă de suporteri, o experiență textuală, iar spre mijlocul secolului 20, și una radiofonică. Foarte puțini suporteri vedeau efectiv un meci de fotbal, și în orice caz foarte rar. Fotbalul era o experiență de lectură a unor cronici și comentarii scrise într-un limbaj specializat. Începând însă încă din anii 80, dar mai ales din 90, acest mediu consacrat al experienței jocului de fotbal a fost înlocuit de televiziune, o întoarcere ecranată, dar de aceea plină de semnificații și consecințe, la experiența vizuală inițială a jocului de fotbal. În această tranziție de la ziar la televiziune, în această tensiune dintre medii prezentarea mea va ancora discuția despre fotbalul românesc în anii 90, dincolo, așadar, de povestea familiară a transformării fotbalului ca urmare a trecerii de la statul comunist la cel post-comunist.

Fotbalul ca istorie a mediilor / Football as media history

One of the defining elements of the ’90s was “the birth of television”, that is the moment this particular medium became hegemonic as a form of expression, construction of representations and consumption, being at the same time a global phenomenon, albeit articulated in different manners, according to the specificities of local circumstances. The Romanian Revolution of 1989 and the 1990 Gulf War are usually credited as the key political moments that marked the birth of the era of global television, of live broadcasts with worldwide coverage and echoes. The presentation aims to analyse the manner in which the birth of television’s hegemony resulted in a new form of political economy of the football game, which, in exacerbated form, still shapes the current situation.

Complementary to the existing studies analysing post-1990 football from the perspective of its neo-liberalisation and corporatisation, my presentation attempts to capture footballs’ transformation from the perspective of the medium through which it is received, and the manner in which the medium itself leaves its fundamental mark both on the game itself (game style, strategies etc.) and on the political economy that underpins it. Historically, football started as a visual experience – its direct observation on the stadium on the day of the game was an experience involving a restricted group of passionate participants. Once the game developed, and given the accelerated industrialization in the late 19th century and early 20th century, football became, for an increasingly larger mass of supporters, a textual experience, and even a radio broadcast one, by the middle of the 20th century. Very few supporters actually saw a football match, and usually very rarely. Football used to mean the experience of reading reports and commentaries written in a specialised language. But starting with the ’80s, and especially with the ’90s, this established medium of football game experience was replaced by television, a screened (and therefore full of meanings and consequences) return to the original visual experience of the football game. It is in this transition from newspaper to television, in this tension between media that my presentation will anchor the discussion about Romanian football in the ’90s, thus going beyond the familiar story about how football changed as a result of the transition from the communist to the post-communist state.
Translation by Sorana Lupu

NARAȚIUNI CONCURENTE

+ MARIUS ALEXANDRU DAN șI ALEXANDRU ȚÎRDEA: NARAȚIUNI CONCURENTE

+ ANDREI TIMOFTE: PERETELE DE CALCIU AL UNUI MIC BURGHEZ

+ VAHIDA RAMUJKIC: DISPUTED HISTORIES

+ MANUEL MIREANU: MAREA UNIRE SI DISCURSUL ANTICOMUNIST

+ FLORIN POENARU: FOTBALUL CA ISTORIE A MEDIILOR

Florin Poenaru are un doctorat în antropologie socială la Central European University și a fost Fulbright Visiting Scholar la City University of New York. Lucrează pe teme legate de clasă, post-socialism și teorii ale istoriei. Este co-editor al CriticAtac, co-fondator al Lefteast și autor Bilten. Ultima publicație: Locuri comune: clasă, anticomunism, stânga. Tact. 2017.