Participanți: Colecţia de Cactuşi Vida Geza (Baia Mare), Andreea Cioara, Andrei Nacu, Alexandru Paul, Andrei Timofte, Maria Thereza Alves

Martie - Noiembrie 2020

PLANTE EXOTICE pornește de la investigarea critică a unui discurs care se profilează de ceva vreme în câmpul cultural internațional și care a căpătat recent o amploare fără precedent. Hashtag-ul #nature are peste 530 de milioane de utilizări pe Instagram, iar #naturephotography peste 100 de milioane. De la mici grădini organizate în balcon pînă la ample proiecte sau demersuri angajate în construcția unor alternative “naturale” la viața urbană, toate acestea devin un mediu nou discursiv tratat cu foarte multă seriozitate.

Natura este deseori descrisă în istorie ca o resursă vastă, inepuizabilă, o amenințare la existența umană, o sursă de inspirație și groază. În urma revoluției industriale și a colonialismului, exploatarea acesteia a crescut imens. Abolirea monarhiei în timpul Iluminismului a transformat proprietatea monarhică cu originile sale “sacre” în proprietatea privată a burgheziei iar noile relații concurențiale ale capitalismului au provocat sărăcie și o exploatare și mai intensă. Oamenii au început încet să conștientizeze limitele acestei resurse și efectul exploatării umane asupra capacității sale de reînnoire și odată cu nașterea statului național și a sufragiului universal și-au căpătat dreptul de a solicita o parte a bunurilor publice.

În acest context, proiectul face trimitere și la discursurile conservatoare, reacționare, de extremă dreapta care au încercat să combată efectul emancipator al ideilor progresiste, drepturilor omului și ale cetățeanului (democrație, egalitate și libertate) descriindu-le frecvent ca adevărate “plante exotice”, străine de esența națională.

Expoziția PLANTE EXOTICE va prezenta în premieră la Iași Colecția de cactuși a sculptorului Vida Gheza (1913-1980) din Baia Mare. Istoria orală care a fost transmisă ne spune că această colecție a fost pornită de la câteva semințe pe care artistul le-a adus din Spania, în parcursul său revoluționar de luptător antifascist în Brigăzile Internaționale din Războiul Civil Spaniol (1936-1938). Artist militant, interesat de rolul social al artei, Geza Vida este considerat unul dintre cei mai importanți sculptori din perioada postbelică. În anii 1960 colecția sa a devenit cea mai importantă colecție particulară de cactuși și plante suculente din România. După moartea artistului, plantele au ajuns în administrarea publică a serelor orașului Baia Mare. Alături de aceste plante, expoziția include lucrări noi de artă de Andreea Cioara, Andrei Nacu, Alexandru Paul si Andrei Timofte realizate special cu ocazia acesteia precum și un video al artistei Maria Thereza Alves, aflat în colecția Video-Forum a n.b.k. Mai multe informatii despre expozitie puteti gasi aici.

Plante Exotice conține și o importantă latura discursivă și de autoeducație. Diversele mize și consecințe ale modalității de conceptualizare a relației dintre natură și proprietate sunt astfel analizate și discutate în cursul unor grupuri de lectură – formale și informale – cu participarea tuturor celor implicați în proiect.

Vida Gheza, Lectura, 1940, St. Cyprien; Serviciul Judeţean Maramureş al Arhivelor Naţionale, Colecția personală Prof. Univ. Raoul Șorban, inv.1270, dosar 4

Participants: Vida Geza Cactus Collection (Baia Mare), Andreea Cioara, Andrei Nacu, Alexandru Paul, Andrei Timofte, Maria Thereza Alves

EXOTIC PLANTS starts from the critical investigation of a discourse that has been emerging for some time in the international cultural field and that has recently acquired an unprecedented scale. The hashtag #nature has over 530 million uses on Instagram and #naturephotography over 100 million. From small gardens organized on the balcony to ample projects or initiatives engaged in the construction of “natural” alternatives to urban life, all this becomes a new discursive environment treated very seriously.

Nature is often described in history as a vast, inexhaustible resource, a threat to human existence, a source of inspiration and horror. Following the industrial revolution and colonialism, its exploitation increased enormously. The abolition of the monarchy during the Enlightenment transformed the monarchical property with its “sacred” origins into the private property of the bourgeoisie and the new competitive relations of capitalism caused poverty and even more intense exploitation. People have slowly begun to realize the limits of this resource and the effect of human exploitation on its capacity for renewal, and with the birth of the nation-state and universal suffrage, they have acquired the right to claim a share of public goods.

In this context, the project also refers to conservative, reactionary, far-right discourses that have tried to fight against the emancipatory effect of progressive ideas, human rights and citizenship (democracy, equality and freedom) by frequently describing them as true “exotic plants”. , foreign to the national essence.

The Exotic Plants Exhibition will present for the first time in Iași the Cactus Collection of Baia Mare sculptor, Vida Geza (1913-1980). The oral history tells us that this collection was started with few seeds that the artist brought from Spain, during his revolutionary work as an anti-fascist fighter in the International Brigades of the Spanish Civil War (1936-1938). A militant artist, interested in the social role of art, Geza Vida is considered one of the most important sculptors of the postwar period. In the 1960s his collection became the most important private collection of cactus and succulents in Romania. After the artist’s death, the plants entered under the protection of public administration in the greenhouses of Baia Mare. Alongside these plants, the exhibition includes new works of art by Andreea Cioara, Andrei Nacu, Alexandru Paul and Andrei Timofte made especially for this exhibition as well as a video by the artist Maria Theresa Alves, in the Video-Forum collection of n.b.k. You can read more about these works here.

EXOTIC PLANTS also contains an important discursive and self-education side. The various stakes and consequences of how to conceptualize the relationship between nature and property are thus analyzed and discussed during reading groups – formal and informal – with the participation of all those involved in the project.

Participants: Andreea Cioara, Andrei Nacu, Alexandru Paul, Andrei Timofte, Maria Thereza Alves, Cactus Exhibition Center – Vida Geza collection, Baia-Mare.

Curated by Florin Bobu and Livia Pancu

Organizers: 1 + 1
Partners: tranzit.ro/ Iasi, S.P.A.U. – Urban Ambient Public Service, Cactuşi Exhibition Center – Vida Geza collection (Baia Mare), n.b.k Video-Forum collection (Berlin).
Acknowledgments: Noa Treister, István Lőrincz, Ovidiu Pop, Marius Babias, Raluca Voinea, Eleonora Ghețe, Klara Guşeth (Maramureş County Service of National Archives)
Co-financed by the National Cultural Fund Administration.

logo

PLANTE EXOTICE

+ PLANTE EXOTICE – EXHIBITION

+ NOA TREISTER – GRĂDINĂRITUL URBAN ÎNTRE IDEOLOGIE ȘI NEVOIE

+ GRUPURI DE LECTURĂ

Vida Géza, imagini de arhivă,  Serviciul Judeţean Maramureş al Arhivelor Naţionale, Colecția personală Prof. Univ. Raoul Șorban, inv.1270, dosar 4

Curatoriat de Florin Bobu și Livia Pancu

Organizator: 1+1
Parteneri: tranzit.ro/ Iasi, S.P.A.U. – Serviciul Public Ambient Urban, Centru Expoziţional Cactuşi – colecţie Vida Geza (Baia Mare), colecția n.b.k Video-Forum (Berlin).
Multumiri: Noa Treister, István Lőrincz, Ovidiu Pop, Marius Babias, Raluca Voinea, Eleonora Ghețe, Klara Guşeth (Serviciul Judeţean Maramureş al Arhivelor Naţionale), Cristina David, Mihai Burcea, Alexandru Paul
Co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul PLANTE EXOTICE este organizat de 1+1 în colaborare cu tranzit.ro/ Iași și este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Credit imagine, Andrei NACU, Lămâiul meu, lămâiul nostru, 2020

 

Titlul proiectului amintește și de volumul coordonat de Alex Cistelecan şi Andrei State  „Plante exotice. Teoria şi practica marxiştilor români”, Editura Tact, 2015.