NEBOJŠA MILIKIĆ, THE POLITICAL (AUTO)BIOGRAPHY OF A CULTURAL WORKER IN TRANZITION / (AUTO)BIOGRAFIA POLITICĂ A UNUI LUCRĂTOR CULTURAL ÎN TRANZIȚIE

“Prezentarea reflectează asupra interacțiunii dintre opiniile politice dominante și practica artistică și culturală în scena artistică independentă din Serbia într-un interval de două decade (1999-2019). Perioada, care este de obicei denumită “de tranziție”, este marcată de un tumult permanent în poziționarea și înțelegerea ideologică și politică a scenei activiste și de artă contemporană. Contradicțiile în înțelegerea rolului și a funcției producției artistice și culturale în tranziția (est-europeană) devin analizabile, datorită unui număr de dezbateri activiste și teoretice din trecut și din prezent a conceptelor, metodelor și rezultatelor lor. Prezentarea va discuta câteva puncte tipice în dezbateri asemănătoare din Serbia și din regiunea fostei Iugoslavii, deschizând posibilitatea unor viziuni și reflecții critice mai ample.” (Nebojša Milikić)

Prezentarea NEBOJSA MILIKIC, THE POLITICAL (AUTO)BIOGRAPHY OF A CULTURAL WORKER IN TRANSITION este parte a proiectului CLASA CULTURALĂ organizat de 1+1 în colaborare cu tranzit.ro/ Iași, ODD și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

NEBOJŠA MILIKIĆ, THE POLITICAL (AUTO)BIOGRAPHY OF A CULTURAL WORKER IN TRANSITION

The presentation reflects on the interaction between some dominant political views and selected artistic and cultural practice at independent art scene in Serbia in the period of two decades (1999-2019). The period, which is usually referred to as “transitional” is marked by a permanent turmoil in ideological and political understanding and positioning of contemporary art and activist scene. Contradictions in understanding of role and function of artistic and cultural production in (East-European) transition are getting more analyzable due to a number of past and present activist and theoretical disputes on their concepts, methods and outcomes. The presentation will discuss some typical points in related debates in Serbia and the region of former Yugoslavia, opening a possibility for some wider critical insights and reflections.

Nebojša Milikić (1964) Lucrător cultural și producător, locuiește și lucrează în Belgrad, Serbia. Din 1990 este angajat în activități organizatorice, artistice, curatoriale și de activism politic în artele vizuale și relaționale, în activități de cercetare independentă, de scriere și dezbatere a problemelor culturale și sociale. Participă la numeroase proiecte de cercetare independente și campanii activiste din țară și străinătate. Din 1999, lucrează la Centrul Cultural Rex din Belgrad, în calitate de inițiator și coordonator al diferitelor programe și proiecte. Membru al inițiativei No To Rehabilitation (Nu reabilitării) și a organizației culturale neguvernamentale ReEX, dedicată luptei împotriva revizionismului și negaționismului istoric.

Nebojša Milikić (1964) Cultural worker and producer, lives and works in Belgrade, Serbia. Since 1990 engaged in political activism, organizational, artistic and curatorial practice in visual and relational arts, independent research, writing and debating about cultural and social problems. Participates in number of independent research projects and activist campaigns in the country and abroad. From 1999 onward works in Cultural Center Rex in Belgrade, as the initiator and coordinator of various programs and projects. Member of the initiative No To Rehabilitation and the non-governmental cultural organization ReEX, dedicated to struggle against historical revisionism and negationism.

A RED THREAD – A GUIDED TOUR TO CLASS STRUGGLES FROM ABOVE AND BELOW
BY NEBOJŠA MILIKIĆ
31ST OF MAY 2017, 15:00-17:00, HISTORISKA MUSEET, NARVAVÄGEN 13–17, STOCKHOLM

A Red Thread – A Guided Tour to Class Struggles from Above and Below is a lecture performance in the form of a guided tour through „History of Sweden”, one of the permanent exhibitions that are currently on display at the Swedish History Museum in Stockholm. The tour follows a short activist research conducted by the Belgrade based artist and activist Nebojša Milikić that focused on the historization of constitution and political dynamics of modern class society as presented in the museum’s exhibition „History of Sweden”.

A special attention will be given to the middle class(es) because of their historical ties and relations to fascist movements and ideologies. During the guided tour there will be a focus on the historical role and dynamics of „class-struggle” either visible or invisible in the museum’s exhibition.

Nebojša Milikić’s remarks and observations will be presented from the position of somebody actively involved into the current historical debates in most of Eastern European as well as in some West European countries.

The work is also related to his long-time project in Iasi (Romania), where, through the Depositorium of the Initiative of the Petite Bourgeois Party of Iasi, he explores the actuality of petite bourgeois’ ideologies, mindset and political affiliations.

The project is curated by Florin Bobu in the frame of Konstfack’s CuratorLab 2016-2017 program in collaboration with The History Museum, Stockholm, 1+1 and tranzit.ro/ Iasi.

UN FIR ROȘU – UN TUR GHIDAT AL LUPTELOR DE CLASĂ DE SUS ÎN JOS ȘI DE JOS ÎN SUS
DE NEBOJŠA MILIKIĆ
31 MAI 2017, 15:00-17:00, MUZEUL DE ISTORIE, NARVAVÄGEN 13–17, STOCKHOLM

A Red Thread – A Guided Tour to Class Struggles from Above and Below („Un fir roșu – un tur ghidat al luptelor de clasă de sus în jos și de jos în sus”) este un lecture performance sub forma unui tur ghidat al expoziției “History of Sweden” (Istoria Suediei), una dintre expozițiile permanente deschise publicului la Muzeul de Istorie al Suediei din Stockholm. Turul a fost realizat în urma unei cercetări activiste realizate de către artistul și activistul Nebojša Milikić, cercetare ce s-a concentrat asupra istoricizării constituirii și dinamicii politice a societații moderne bazate pe clase sociale asa cum este aceasta prezentată în expoziția “History of Sweden” (Istoria Suediei) din cadrul muzeului.

O atenție specială va fi acordată clasei(lor) de mijloc datorită legăturilor istorice și relațiiilor acestora cu mișcările și cu ideologiile fasciste. În timpul turului ghidat se va accentua rolul istoric și dinamica „luptei de clasă” vizibilă ori invizibilă în expoziția muzeului.

Remarcile și observațiile lui Nebojša Milikić vor fi prezentate din poziția cuiva activ implicat în dezbaterile istorice prezente în majoritatea țărilor Est Europene precum și în unele țări Vest Europene.

Lucrarea este, de asemenea, înrudită cu proiectul său de lungă durată din Iași (România), unde prin intermediul Depozitoriumului Inițiativei Partidului Micii Burghezii din Iași, el cercetează actualitatea ideologiilor, modurilor de gândire și afilierelor politice ale micii burghezii.

Proiectul este curatoriat de Florin Bobu în cadrul programului CuratorLab 2016-2017, Konstfack în colaborare cu Muzeul de Istorie al Suediei, Stockholm, 1+1 și tranzit.ro/ Iași.