Cătălin Gheorghe, Arnold Estefan & Anca Benera

Expoziție Duo, 12 Noiembrie – 2 decembrie 2021
Găzduit de spațiul tranzit.ro/ Iași
Str. Elena Doamna, Nr. 37, Iași
Vineri, 12 Noiembrie 2021, Ora 18:00

Încheiem seria expozițională actuală cu două noi contribuții artistice ale lui Cătălin Gheorghe și Anca Benera & Arnold Estefan care continuă a problematiza practica lecturii în comun.

Performance-ul Pacta sunt servanda (2011 – ) al Ancăi Benera și a lui Arnold Estefan constă în lectura simultană, în limbile română și maghiară, a unor capitole din manuale de istorie: Revoluția de la 1848, Tratatul de la Trianon (1920) și Tratatul de la Viena (1940). Fiecare pretinde să explice cauzele fundamentale ale conflictului etnic din Transilvania, rezultând astfel două versiuni contradictorii ale trecutului. Fiind citite simultan, cele două versiuni se anulează reciproc.
Black March este al 4-lea capitol al proiectului Pacta sunt servanda. Cei doi artiști citesc câteva fragmente din ziarele românești și maghiare care relatează despre conflictul interetnic care a avut loc în martie 1990 la Târgu Mureș, Transilvania. Deși cronologia este aceeași, fiecare versiune (oficială) este substanțial diferită.

Un Contra-Dictionar de termeni / Anti-Glossary – An Appendix to “Reading together” format. Contra-dicționarul este un apendice la seria de întâlniri Reading together, care încearcă să pună în fricțiune termenii dezbătuți pe parcursul întâlnirilor, folosind abordarea din Pacta sunt servanda.
Definirea lor se va face prin asocierea unei contra-definiții. Va fi practic, un anti-glossary.
Pe parcursul expoziției, se propun noi termeni. Primul este “societate civilă” al doilea este “comunitate”. Nu este un dicționar care definește ci unul care chestionează și incită la dezbateri, o scânteie care poate declanșa alte intervenții și sugestii din partea participanților la proiect și a publicului. Se poate printa ulterior, ca dicționar de buzunar.

Contribuția lui Cătălin Gheorghe, Fragmente dintr-o plimbare pe timp. O plimbare publică cu Florin Bobu și Cătălin Gheorghe, imaginează o plimbare prin orașul Iași al anului 1989, pentru a întâlni colectivul de arhitecți ai ICPROM Iași (Institutul de Cercetare și Proiectare Moldova). Filmul prezintă o serie de propuneri de proiecte de arhitectură și urbanism pentru cele mai importante piețe publice din Iași, realizate de arhitecții orașului, în cea de-a doua jumătate a anilor ‘60 și începutul anilor ‘70, „ca și cum” acestea ar fi fost, în cele din urmă, cu adevărat realizate. Ilustrațiile pe care se bazează lucrarea sunt prezentate cu bunăvoința Habitat Proiect, din a cărei arhivă provin.

Expoziția actuală face parte dintr-o serie de trei, organizate în cadrul proiectului Expoziția ca lectură cu lucrări ale artiștilor și colegilor Beatrice Anghelache (RO), Baran Caginli (FI), Anca Benera & Arnold Estefan (RO/AT), Cătălin Gheorghe (RO), Dana Andrei & Sorin Popescu (RO) și Maxim Polyakov (MD). Este deja un loc comun să considerăm că, în general, construcțiile expoziționale constau în simpla reunire a unor opere de artă „separate”. Ansamblurile rezultate creează contexte noi, cresc gradul de conștientizare, promovează, prezintă și actualizează, încadrează și istoricizează, evocă, dezvoltă, chestionează, integrează și contextualizeaza, explorează, provoacă și colectează, toate acestea doar ca să numim câteva din numeroasele moduri în care o expoziție poate acționa. Simultan, ele construiesc și subiectivitatea curatorului, această poziție fiind adesea contestată, de multe ori din motive întemeiate. Cine exercită, de ce anume și în ce constă această autoritate care acționează ca un gardian al politicilor culturale? Una dintre metodele de a chestiona această poziție ar putea fi aceea de încerca să lucrăm cu contra-așteptările estetice și conceptuale astfel încât să putem să formulăm împreună posibile răspunsuri pentru una dintre întrebările valabile și în cadrul grupurilor de lectură organizate în cadrul aceluiași proiect: cine este subiectul care citește și cum citim împreună?

Anca Benera (*1977) și Arnold Estefán (*1978) sunt stabiliți la Viena și București, lucrând împreună din 2012. Lucrările lor utilizează metodologii bazate pe cercetare pentru a dezvălui tiparele invizibile care stau în spatele anumitor narațiuni istorice, sociale sau geopolitice, în instalații, video și performance. Lucrările anterioare ale lui Benera și Estefan abordează, printre altele, noțiunile de identitate națională și istoriografie, precum și conceptul politic și cultural de teritoriu. În practica lor artistică mai recentă, ei sunt preocupați de chestiuni ecologice, cum ar fi extractivismul, utilizarea excesivă a resurselor naturale și impactul militar și politic asupra mediului. Ei au inventat termenul Debrisphere (un strat încă nedenumit ale Pământului) în care realizarea și marcarea peisajului, ca formă de modificare spațială, merge mână în mână cu violența sporită a statului și supraexploatarea resurselor.

Expozițiile lor recente includ: subNature, Galeria Trafo, Budapesta (solo, 2021); The Normal, Talbot Rice Gallery, Edinburgh (2021); Slow Life, Muzeul Ludwig, Budapesta (2021); 39th EVA International | Bienala Irlandei (2021); Potential Worlds 2: Eco-Fictions, Muzeul Migros, Zurich (2020-2021); Overview Effect, Muzeul de Artă Contemporană Belgrad (2020-2021); Bienala a III-a Art Encounters, Timișoara (2019, 2017); Persona, MUCEM, Marsilia (2019); Silent Narratives, MOCA Yinchuan, China (2019); What Ties Us Together, LaBF15, Lyon (2019, expoziție personală); Liquid Horizons, tranzit.sk Bratislava (2019); The Last Particles, 40mcube, Rennes (2019, solo); The Call of the Outside, tranzit.ro/Cluj (2018-solo); MAC International, Metropolitan Arts Centre, Belfast (2018); Manufacturing Nature / Naturalizing The Synthetic, FRAC des Pays de la Loire, Nantes (2018); Natural Histories. Traces of the Political, MUMOK Wien (2017); Dreams&Dramas. Law as Literature, NGBK Berlin (2017); Sights and Sounds, The Jewish Museum, New York (2016), The School of Kyiv, Kyiv Biennale (2015); Global Control and Censorship, ZKM, Karlsruhe (2015), a 13-a Bienala de la Istanbul (2013) și We Were Pows and So Many Of Us Are Left, tranzit.ro/ București (2013-solo).
www.beneraestefan.ro

Cătălin Gheorghe este teoretician, curator, editor și conferențiar universitar la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, unde predă cursuri de Teorii și Practici ale Cercetării Artistice, Studii și Practici Curatoriale și Studii Vizuale Aplicative. Începând cu 2005, este curator al platformei educaționale de cercetare critică și producție artistică „Vector – studio de practici și dezbateri artistice” și editor al seriei de publicații „Vector – cercetare critică în context”. www.vector.org.ro

READING TOGETHER III: Cătălin Gheorghe, Arnold Estefan & Anca Benera
Duo Exhibition, November 12th – December 2nd, 2021
Hosted by tranzit.ro/ Iași
Elena Doamna, 37, Iași
Opening, November 12th, 2021, 18:00

We conclude the current exhibition series with two new artistic contributions by Cătălin Gheorghe and Anca Benera & Arnold Estefan that further problematize the practice of reading together.
Arnold Estefan & Anca Benera’s performance Pacta sunt servanda (2011 – ) consists of simultaneous readings in Hungarian and Romanian of chapters from our school history textbooks – The 1848 Revolution, The Trianon Treaty (1920) and The Vienna Treaty (1940). Each claims to explain the fundamental causes of the ethnic conflict in Transylvania, resulting in two contradictory versions of the past. Being read at the same time, the two versions cancel one another out.
Black March is the 4th chapter of the project “Pacta sunt servanda”. The artists read a few fragments from the Romanian and Hungarian newspapers reporting on the inter-ethnic conflict that took place in March 1990 in Târgu Mures, Transylvania. Although the chronology is the same, each (official) version is substantially different.

Un Contra-Dictionar de termeni / Anti-Glossary – An Appendix to “Reading together” format. This is a counter-dictionary made by Anca Benera and Arnold Estefan, designed as an appendix to the Reading together series of meetings, which tries to put in tension the terms debated during the meetings, using the approach from Pacta sunt servanda. Their definition will be done by associating a counter-definition. Basically, this will be an anti-glossary. During the duration of the exhibition, new terms are to be proposed. The first one is “civil society” and the second is “community”. This is not a dictionary that defines, but one that questions and can stir up debate; a spark that can trigger other interventions and suggestions from project participants as well as from the public. Later on this can be printed, in the form of a pocket dictionary.

Cătălin Gheorghe’s contribution, Fragmente dintr-o plimbare pe timp. O plimbare publică cu Florin Bobu și Cătălin Gheorghe (Fragments from a walk through time. A public walk with Florin Bobu and Cătălin Gheorghe) imagine a walk through the city of Iași in 1989, in order to meet the collective of architects of ICPROM Iași (Institutul de Cercetare și Proiectare Moldova/ Moldova Research and Design Institute). The film features a series of architectural and urbanism projects and proposals for the major public squares of Iasi realized by the city’s architects in the second half of the 60s and the beginning of the 70s, “as if” they had finally been really realized. The illustrations on which the work is based are presented with the kind permission of Habitat Proiect, from whose archive they belong.

The current exhibition is part of a series of three duo shows organized in the frame of the project Expoziția ca lectură (Exhibition as Reading) featuring works by artists and colleagues Beatrice Anghelache (RO), Baran Caginli (FI), Anca Benera & Arnold Estefan (RO/AT), Cătălin Gheorghe (RO), Dana Andrei & Sorin Popescu (RO) și Maxim Polyakov (MD)
It is superfluous to consider that exhibition making simply consists in bringing together “separated” artworks. The resulting assemblages create new contexts, raise awareness, promote, present and actualize, frame and historicize, evoke, develop, attempt to re-address questions, integrate and contextualize, explore, challenge and collect to name but a few of many ways an exhibition can work. Simultaneously, they construct the subjectivity of a curator, a position that is often contested, many times for good reasons. Who, why and what is this authority that acts as a gatekeeper of cultural affairs?
Therefore, one way to approach this was to try working with conceptual and esthetical counter expectations and move forward towards one of the questions of the reading groups organized in the frame of the same project: Who is the subject that reads and how do we read together?

Anca Benera (*1977) and Arnold Estefán (*1978) are based in Vienna and Bucharest, working collectively since 2012. Their work in installation, video and performance uses research-based methodologies to reveal the invisible patterns that lie behind certain historical, social, or geopolitical narratives. Earlier works by Benera and Estefan addressed, among other things, notions of national identity and historiography, as well as the political and cultural concept of territory. In their more recent artistic practice they are concerned with ecological issues such as extractivism, the overuse of natural resources, and the military and political impact on the environment. They coined the term Debrisphere (a yet-unnamed strata of the Earth) where the making and marking of landscape, as a form of spatial modification, goes hand in hand with heightened state violence and the overexploitation of resources.
Recent exhibitions include: subNature, Trafo Gallery, Budapest (solo, 2021); The Normal, Talbot Rice Gallery, Edinburgh (2021); Slow Life, Ludwig Museum, Budapest (2021); 39th EVA International | Ireland’s Biennial (2021); Potential Worlds 2: Eco-Fictions, Migros Museum, Zurich (2020-2021); Overview Effect, Museum of Contemporary Art Belgrade (2020-2021); 3rd Art Encounters Biennial, Timisoara (2019, 2017); Persona, MUCEM, Marseille (2019); Silent Narratives, MOCA Yinchuan, China (2019); What Ties Us Together, LaBF15, Lyon (2019, solo exhibition); Liquid Horizons, tranzit.sk Bratsilava (2019); The Last Particles, 40mcube, Rennes (2019, solo); The Call of the Outside, tranzit.ro/Cluj (2018-solo); MAC International, Metropolitan Arts Centre, Belfast (2018); Manufacturing Nature / Naturalizing The Synthetic, FRAC des Pays de la Loire, Nantes (2018); Natural Histories. Traces of the Political, MUMOK Wien (2017); Dreams&Dramas. Law as Literature, NGBK Berlin (2017); Sights and Sounds, The Jewish Museum, New York (2016), The School of Kyiv, Kyiv Biennale (2015); Global Control and Censorship, ZKM, Karlsruhe (2015), 13th Istanbul Biennial (2013) and We Were So Few and So Many Of Us Are Left, tranzit.ro Bucharest (2013-solo).
www.beneraestefan.ro

Cătălin Gheorghe is a theorist, curator, editor and associate professor at the “George Enescu” National University of Arts in Iași, where he teaches courses in Theories and Practices of Artistic Research, Curatorial Studies and Practices and Applied Visual Studies. Since 2005, he is the curator of the educational platform for critical research and artistic production “Vector – studio of artistic practices and debates” and editor of the series of publications “Vector – critical research in context”.
www.vector.org.ro

EXPOZIȚIA CA LECTURĂ

+ READING TOGETHER (III)

+ READING TOGETHER (II)

+ READING TOGETHER (I)

+ READING GROUPS

+ PODCAST

Cătălin Gheorghe, “Fragmente dintr-o plimbare pe timp. O plimbare publică cu Florin Bobu și Cătălin Gheorghe”, video, 7 min., 14 sec., , 2021
Fotografiile sunt prezentate cu bunăvoința Habitat Proiect, din a cărei arhivă provin, iar planșele au fost realizate, în cea de-a doua jumătate a anilor ’60 și începutul anilor ’70, de colectivul de arhitecți ai ICPROM Iași (Institutul de Cercetare și Proiectare Moldova).

Anca Benera & Arnold Estefan, Pacta sunt servanda, performance, recorded on video, HD transferred to DVD 16 min. 37 sec., 2011 – ongoing; Black March, performance, 9 min. 30 sec., 2012

Acest proiect este realizat de către Asociația 1+1 și tranzit. ro/ Iași, în parteneriat cu Cooperativa Pleiade, Belgrad. Proiectul EXPOZIȚIA CA LECTURĂ este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării. Partenerul principal al tranzit.ro este Fundația ERSTE.

This project is co-organized by 1+1, tranzit.ro/ Iași and Pleiade Cooperative (Belgrade) and is co-funded by the Administration of the National Cultural Fund. The project does not necessarily represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the project or how project results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding. The main partner of tranzit.ro is ERSTE Foundation.