DAVID SCHWARTZ / KATIA PASCARIU/ IOANA FLOREA/ ALICE MARINESCU - IN BETWEEN

In Between proposes a performance and participatory debate about the origins of persecutions, migrations and refuge in the local and international context. The performance falls within a broader research project of the four artists who come from families affected by forced migration and ethnic persecution. The approach proposes processes understanding displacement as a constant in the history of mankind, by investigating and exposing the personal stories related to migration and refuge, both of the art collective and of the potential audience.

In Between propune un performance-dezbatere participativă despre istoria şi resorturile persecuţiilor, migraţiei şi refugiului în context local şi internaţional. Performance-ul se înscrie într-un proiect mai amplu de cercetare al celor patru artişti, care provin din familii afectate de persecuţie etnică şi migraţie forţată. Demersul propune înţelegerea proceselor de transmutare ca o constantă a istoriei omenirii, prin investigarea şi expunerea istoriilor personale legate de migraţie şi refugiu, atât ale colectivului artistic, cât şi ale publicului potenţial.

ARTIST BIO

DAVID SCHWARTZARTIST

David Schwartz is a theatre director and community artist based in Bucharest. He is interested in personal history theatre, documentary film and theatre, as well as art that fosters social emancipation.

He directed the performances Powder Keg (text by Dejan Dukovski, 2007), Get Out! (text by Mihaela Michailov, 2007), Romania! Kiss me (text by Bogdan Georgescu, 2009), Make Room! (text by Mihaela Michailov, 2009), Heated Minds (text by Mihaela Michailov, 2010), I Declare at My Own Risk (text by Alina Serban, 2011) and Under Ground (text by Mihaela Michailov, 2012).

David Schwartz locuieşte în Bucureşti şi este regizor de teatru şi artist comunitar. Este interesat de teatrul bazat pe istorii personale şi de filmul documentar, precum şi de arta care stimulează emanciparea socială.
A regizat spectacolele Butoiul cu praf de puşcă (după textul lui Dejan Dukovski, 2007), Afară! (text de Mihaela Michailov, 2007), România! Te pup! (text de Bogdan Georgescu, 2009), Faceţi loc! (text by Mihaela Michailov, 2009), Capete înfierbântate (text de Mihaela Michailov, 2010), Declar pe propria răspundere (text de Alina Serban, 2011) şi Sub Pământ (text de Mihaela Michailov, 2012).

KATIA PASCARIUARTIST

Katia Pascariu is an actress, an artistic trainer, a member of the Community art Centre Vârsta4 and of the Replika Centre for Educational Theatre; her activity is dedicated to educational theatre and to working with children, as well as to political theatre, working in multidisciplinary teams on questioning recent history.

Katia is a postgraduate student in anthropology and community development.

Katia Pascariu este actriţă, trainer artistic, membră a Centrului de Artă Comunitară Vârsta4 şi a Centrului de Teatru Educaţional Replika, are o activitate dedicată teatrului educaţional şi lucrului cu copii şi adolescenţi, şi teatrului politic, lucrând în echipe multidisciplinare la chestionarea istoriei recente.

Katia este şi masterandă în antropologie şi dezvoltare comunitară.

IOANA FLOREASOCIAL RESEARCHER

Ioana Florea is a social researcher, working in education projects for social justice and solidarity within the Quantic association; she is a co-coordinator for the magazines Gazeta de Artă Politică and IDEE – Ideas Debate Exchange Education.

Ioana Florea este cercetător social, lucrează în proiecte de educaţie pentru solidaritate şi justiţie socială în cadrul asociaţiei Quantic, este co-coordonatoare a revistelor Gazeta de Artă Politică şi IDEE – Ideas Debate Exchange Education.

ALICE MARINESCUARTIST

Alice Marinescu is an actress and a playwright, co-initiator of the community art project Vârsta4. She works on documentary theatre projects with political implications and is interested in research in the area of migration, recent history and working with personal histories.

Alice Monica Marinescu este actriţă şi dramaturg, co-iniţiatoare a proiectului de artă comunitară Vârsta4. Lucrează în proiecte de teatru documentar cu mize politice şi este interesată de cercetare în domeniul migraţiei, istoriei recente şi de lucrul cu istorii personale.