DANA ANDREI, SORIN POPESCU & MAXIM POLYAKOV

EXPOZIȚIE DUO
6 SEPTEMBRIE – 7 OCTOMBRIE 2021
GĂZDUIT DE SPAȚIUL TRANZIT. RO/ IAȘI
STR. ELENA DOAMNA, NR. 37, IAȘI
LUNI, 6 septembrie 2021, ORA 19:00

Seria expozițională Reading together inaugurată în luna iulie 2021 continuă, alăturând în același spațiu contribuțiile lui Maxim Polyakov și ale Danei Andrei & Sorin Popescu.

Maxim Polyakov este un artist din Transnistria, membru al colectivului KOLXOZ, unde se ocupă de texte și de ideologie. Este partizan al frontului proletariatului cultural și nu se separă de toate procesele de creativitate și de viața de zi cu zi a colectivului. Contribuția lui Maxim în această expoziție a fost inițiată și realizată prin corespondență poștală și cuprinde o serie de materiale tipărite de către colectiv. Toate acestea vor fi dispuse în spațiul galeriei în vederea potențării unei situații de comunicare.

“A поговорить înseamnă, literalmente: Vrei să vorbim?. „A pogovorit” este o situație de comunicare. De multe ori nu contează subiectul, deoarece procesul are natura unui ritual de vorbire. Nu urmărește un alt scop, în afară procesului în sine. El este inclus în categoria nevoilor umane de bază. Cafeaua poate fi un accelerator al momentelor „A pogovorit”.” (Maxim Polyakov, 2021)

Dana Andrei și Sorin Popescu lucrează împreună din 2013, aceștia fiind din 2015 și editorii revistei CORNER. Pentru expoziția Reading Together II, invitații noștri ne propun o serie de intervenții și insinuări localizate în spațiul galeriei, dar cu reverberații în spațiul public.

“În definitiv, actul lecturii, adesea intim sau solitar, devine complet odată ce este împărtășit cu alte persoane, propagat prin diferite canale sau rețele și socializat. Dar cum ne localizăm într-un flux constant de conținut, relatări și imagini repetitive, unde mișcarea și prezentul sunt descompuse în unități standardizate de experiență? Cum discernem între pachete de informație care cântăresc la fel și vin spre noi pe aceeași linie de producție? Ce urmărim, de fapt, și ce vrem să extragem?
Prin intervenții în spațiul de expoziție și interferențe în spațiul public, ori insinuări la granița dintre cele două, căutăm strategii de regândire a modurilor de relaționare cu ceilalți și cu lumea/noi înșine. Nu avem nimic de declarat.” (Dana Andrei & Sorin Popescu, 2021)

Expoziția actuală face parte dintr-o serie de trei, organizate în cadrul proiectului Expoziția ca lectură cu lucrări ale artiștilor și colegilor Beatrice Anghelache (RO), Baran Caginli (FI), Anca Benera & Arnold Estefan (RO/AT), Cătălin Gheorghe (RO), Dana Andrei & Sorin Popescu (RO) și Maxim Polyakov (MD). Este deja un loc comun să considerăm că, în general, construcțiile expozițiilor constau în simpla reunire a unor opere de artă „separate”. Prin urmare, aceste ansambluri rezultate și numite expoziții creează contexte noi, cresc gradul de conștientizare, promovează, prezintă și actualizează, încadrează și istoricizează, evocă, dezvoltă, încearcă să re-adreseze întrebări, integrează și contextualizează, explorează, provoacă și colectează, toate acestea doar ca să numim câteva din numeroasele moduri în care o expoziție poate lucra. Cu toate acestea, mai mult sau mai puțin important, ei construiesc și subiectivitatea unui curator, această poziție fiind adesea contestată, de multe ori, de altfel, din motive întemeiate. Cine exercită, de ce anume și ce este această autoritate care acționează ca un gardian al politicilor culturale? Prin urmare, una dintre metodele de a aborda această poziție ar putea fi aceea de încerca să lucrăm cu contra-așteptările estetice și conceptuale astfel încât să putem să formulăm împreună posibile răspunsuri pentru una dintre întrebările valabile și în cadrul grupurilor de lectură organizate în cadrul aceluiași proiect: cine este subiectul care citește și cum citim împreună?

Maxim Polyakov s-a născut și locuiește la Tiraspol – acum capitala Transnistriei, o republică nerecunoscută de jure a Moldovei, dar de facto nu este controlată de aceasta. Este un cercetător și artist care explorează spații materiale și simbolice și modalități de a trăi în ele. Lucrările lui Maxim sunt inseparabile de viața de zi cu zi și adesea formează o simbioză cu ele, completându-se reciproc. De obicei, el găsește materiale, tehnologii, inspirație și formă de exprimare în locurile în care se află. Pentru aceasta, el folosește instrumente antropologice, artistice și filosofice de observare sau doar prin interacțiunea cu oamenii. Maxim preferă practicile colective, în defavoarea indivizilor deoarece consideră colectivul o lucrare de artă.
Grupul de lucru împreună al colectivului cultural KOLXOZ este reprezentat de către Viktor Veivoda (CZ), Maxim Polyakov (MD) și Anton Polyakov (PMR).

Dana Andrei și Sorin Popescu lucrează împreună din 2013. Între 2015 și 2019 au editat revista CORNER, o publicație artistică despre aspectele politice ale fotbalului și implicațiile extinse ale scenei sportive. Cercetarea lor a luat forma expoziției Realismul jocului, care a fost deschisă la Sala Floreasca în iunie 2021.
Recent au făcut parte din proiectele Cercetări artistice asupra plantelor (tranzit.ro/ București), Clasa culturală, dezvoltat de 1+1, Inițiative artistice independente, organizat de Satelit Iași și Summitul Intergalactic al Spațiilor Independente, la Sandwich II. Economia supravegherii, cultura pop, gândirea ecologică sau discursul public sînt câteva din temele recurente ce se regăsesc în practica lor.

READING TOGETHER [II]
MAXIM POLYAKOV și DANA ANDREI & SORIN POPESCU
Duo Exhibition
6th of September – 7th of October 2021
Monday, 6th of September 2021, 7:00 p.m.
At tranzit.ro/ Iași space on Elena Doamna street, No. 37, Iași

The exhibition series Reading together inaugurated in July 2021 continues by adding, in the same exhibitional space, the contributions of Maxim Polyakov and Dana Andrei & Sorin Popescu.

Maxim Polyakov is an artist from Transnistria, a member of the KOLXOZ collective, where he deals with texts and ideology. He is a partisan of the front of the cultural proletariat and does not separate himself from all the processes of creativity and the daily life of the collective. Maxim’s contribution to this exhibition was initiated and made by mail and includes a series of materials printed by the collective. All these will be displayed in the gallery space in order to enhance a communication situation.

“A поговорить literally means: Do you want to talk? “A pogovorit” is a communication situation. Often the subject does not matter, because the process has the nature of a speech ritual. It does not pursue another goal, apart from the process itself. It is included in the category of basic human needs. Coffee can be an accelerator of the moments „A pogovorit””. (Maxim Polyakov, 2021)

Dana Andrei and Sorin Popescu have been working together since 2013, and since 2015 they have also been the editors of CORNER magazine. For the exhibition Reading Together II, our guests propose a series of interventions and insinuations located in the gallery space, but with reverberations in the public space.

“After all, the act of reading, often intimate or solitary, becomes complete once it is shared with other people, propagated through various channels or networks and socialized. But how do we locate ourselves in a constant stream of content, repetitive images and accounts, where movement and the present are decomposed in standardized units of experience? How do we discern between information packets which weigh the same and are coming towards us on the same production line? What do we follow, really, and what do we want to extract from it? Through interventions in the exhibition space and public space interference, or insinuations at the border between the two, we look for strategies to rethink models of relating with the others and with the world/ourselves. We have nothing to declare.” (Dana Andrei & Sorin Popescu, 2021)

The current exhibition is part of a series of three duo shows organized in the frame of the project Expoziția ca lectură (Exhibition as Reading) featuring works by artists and colleagues Beatrice Anghelache (RO), Baran Caginli (FI), Anca Benera & Arnold Estefan (RO/AT), Cătălin Gheorghe (RO), Dana Andrei & Sorin Popescu (RO) și Maxim Polyakov (MD)
It is superfluous to consider that exhibition making simply consists in bringing together “separated” artworks. This assemblage creates new contexts, raises awareness, promotes, presents and actualizes, frames and historicizes, evokes, develops, attempts to re-address questions, integrates and contextualizes, explores, challenges and collects to name but a few of many ways an exhibition can work. However, more or less importantly they construct the subjectivity of a curator, a position that is often contested, many times for good reasons. Who, why and what is this authority that acts as a gatekeeper of cultural affairs?
Therefore, one way to approach this was to try working with conceptual and esthetical counter expectations and move forward towards one of the questions of the reading groups organized in the frame of the same project: Who is the subject that reads and how do we read together?

Maxim Polyakov was born and lives in Tiraspol – now the capital of Transnistria, an unrecognized republic de jure part of Moldova, but de facto not controlled by it. He is a researcher and artist who explores material and symbolic spaces and ways to live in them. Maxim’s works are inseparable from his everyday life practices, and often form a symbiosis with them, complementing each other. Usually he finds materials, technologies, inspiration and form of expression in places where he is. For this he uses anthropological, artistic and philosophical tools of observing or just interacting with people. Maxim gives preference not to individuals, but to collective practices, because he considers the collective as a work of art.
The working group of KOLXOZ cultural collective is represented by Viktor Veivoda (CZ), Maxim Polyakov (MD) and Anton Polyakov (PMR).

Dana Andrei and Sorin Popescu have been working together since 2013. Between 2015 and 2019 they were the editors of CORNER magazine, an artistic publication about the political aspects of football and the extended implications of the sports scene. Their research took the form of the exhibition The Realism of the Game, which opened at the Floreasca Hall in June 2021. Recently they were part of the projects Artistic Research on Plants (tranzit.ro/ Bucharest), Culture Class, developed by 1 + 1, Independent Artistic Initiatives, organized by Satellit Iași and the Intergalactic Summit of Independent Spaces, at Sandwich II. The economy of surveillance, pop culture, ecological thinking or public discourse are some of the recurring themes found in their practice.

Maxim Polyakov, Letters from Kolxoz, 2021

Dana Andrei & Sorin Popescu , Urechea enormă a lumii / The enormous ear of the world, instalație, 2021

Acest proiect este realizat de către Asociația 1+1 și tranzit. ro/ Iași, în parteneriat cu Cooperativa Pleiade, Belgrad. Proiectul EXPOZIȚIA CA LECTURĂ este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării. Partenerul principal al tranzit.ro este Fundația ERSTE.

This project is co-organized by 1+1, tranzit.ro/ Iași and Pleiade Cooperative (Belgrade) and is co-funded by the Administration of the National Cultural Fund. The project does not necessarily represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the project or how project results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding. The main partner of tranzit.ro is ERSTE Foundation.