SEZGIN BOYNIK: „Coiled Verbal Spring: Devices of Lenin’s Language” (Arc verbal spiralat: dispozitive ale limbajului lui Lenin)

Prezentare

ODD & Oranjeria tranzit.ro/ Bucureşti
Str. Gazelei, nr. 44, Bucureşti

Rab-Rab Press este o platformă discursivă independentă, cu sediul la Helsinki. Ea publică anual Rab-Rab: journal for political and formal inquiries in art (revistă pentru cercetări politice și formale în domeniul artei) și publicații speciale care promovează gândirea non-instituțională. Suntem împotriva folosirii artei ca pretext pentru un triumf fictiv în care “în cele din urmă, totul se rezolvă întotdeauna” (Brecht). Până în prezent am publicat șase numere ale revistei pe temele speciale ale limbajului, zgomotului, pădurii și amintirii ca viitor; cartea de artist cu linogravuri despre istoria politică a industriei hârtiei în Finlanda, broșura despre poezia lui Zaum și traducerea cărții de copii a lui Viktor Shkolsvky despre cinematografie; și am organizat discuții cu Ben Watson, Rasha Salti, Michael Corris și Jacques Ranciere în Helsinki. În prezent, Rab-Rab Press lucrează la proiectul publicistic și de cercetare “Formele de revoltă a oamenilor”, care va avea ca rezultat o serie de publicații.

Următoarea publicație „Coiled Verbal Spring: Devices of Lenin’s Language” (Arc verbal spiralat: dispozitive ale limbajului lui Lenin) reunește prima traducere în limba engleză a scrierilor formaliste și futuriste rusești asupra limbajului revoluționar al lui Lenin. Cartea cuprinde textele cele mai “politice” ale lui Vikto Shklovsky, Boris Eikhenbaum, Yuri Tynyanov, Tomashevsky, Lev Yakubinsky și Boris Kazansky, publicate pentru prima dată în 1924 în revista Frontului de stânga al artelor (editată de Mayakovsky). Împreună cu această colecție, publicația include și Devices of Lenin’s Speech (Dispozitive ale limbajului lui Lenin) ale poetului Alexei Kruchenykh, din 1925. Indispensabile pentru orice cercetare serioasă legată de relația dintre politica revoluționară și formele artistice, aceste scrieri rămăseseră o notă marginală, atăt în studiile artei de avantgardă precum și în majoritatea literaturii despre teoria formalistă.

Publicația va fi prezentată de Sezgin Boynik, care a editat cartea și care a scris o introducere amplă a traducerilor contextualizând experimentele avangardei ruse prin teoriile conjuncției sau, mai precis, teoria contemporaneității în cadrul momentului revoluționar, care permite identificarea compatibilităților și a contradicțiilor formale dintre hegemonia politică și tropii artistici.

Cu această carte, Rab-Rab Press este mândră să prezinte prima traducere în limba engleză a celui mai interesant proiect de formalism politic din secolul al XX-lea.

Trecutul și istoria Rab-Rab

Rab-Rab Press este un proiect editorial independent și nonprofit sub conducerea lui Sezgin Boynik (redactor-sef) și Gregoire Rousseau (producător). Publică cărți artistice și teoretice precum și revista Rab-Rab: Journal for Political and Formal Inquiries in Art. Limba publicațiilor este limba engleză. Obiectivul Rab-Rab Press este de a susține poziția discursivă în artă, prin publicarea unor texte scrise de artiști, precum și a scrierilor neconvenționale ale specialiștilor implicați în practici artistice. Începând cu toamna anului 2014, au fost publicate patru ediții speciale ale Jurnalului Rab-Rab, cuprinzând peste o mie cinci sute de pagini. Începând cu cea de-a treia ediție, Rab-Rab funcționează cu sprijinul comitetului colectiv format din Sezgin Boynik (Helsinki), Diego Bruno (Helsinki), Michel Chevalier (Spandau / Hamburg), Minna Henriksson (Helsinki), Kalle Lampela (Rovaniemi/ Bruxelles / Belgrad), Ilya Orlov (Sankt-Petersburg / Helsinki), Gregoire Rousseau (Helsinki), Jyrki Siukonen (Tampere), Giovanna Esposito Yussif (Helsinki) și Taneli Viitahuhta (Helsinki).

În afară de publicarea contribuțiilor artiștilor contemporani renumiți și experimentali, Rab-Rab Press organizează, de asemenea, platforme discursive pentru discutarea și actualizarea operelor artistice avangardiste și conceptuale mai puțin cunoscute și marginalizate. Ultima ediție a Jurnalului Rab-Rab, publicată în două volume, include dosarul despre Jacques Ranciére ce conține materiale ce nu au fost niciodată publicate, precum și interviul cu el realizat de către Rab-Rab. De asemenea, apar traduceri ale unor texte scrise de teoreticieni renumiți precum Viktor Shklovsky, Roman Jakobson și Alberto Hijar Serrano. Interviuri cu muzicieni experimentali, cum ar fi Tony Conrad și Edie Prevost, și un dosar privind Arf-Arf, grupul de concrete poetry din Australia. Cea de-a patra ediție include și suplimentul dedicat în totalitate grupului de artă conceptuală Art & Language din New York, cu materiale ce nu au fost niciodată publicate.

Anterior, Jurnalul Rab-Rab a publicat contribuții pe teme precum simbolurile fascismului, teoria sloganurilor, retorica punkului, ideologiile cercetării artistice, jazzul liber, colonialismul contemporan, formalismul rusesc, voidul, cacofonia, ficțiunea științifică, subiectivitatea artiștilor, chestiunea învățării și a inclus texte de Alexei Yurchak, Susan Kelly, Christine Delphy, Peter Gidal, Darko Suvin, Jyrki Siukonen, Milica Tomic, Dror Feiler, Ben Watson, Mattin, Bruno Besana, Anthony Iles, Alberto Hijar Serrano, Alain Badiou, Bini Adamczak, Margarita Tupitsyn, Ilya Orlov, Igor Chubarov, Kazimir Malevich, Kerstin Schrödinger, John Roberts și mulți alții.

 

În afară de reviste, Rab-Rab Press a publicat o carte despre aspectul politic al futurismului rusesc din Georgia, în anii douăzeci Still Stealing Steel: Historical Materialist Study of Zaum scris de Sezgin Boynik. De asemenea, prima traducere în limba engleză a cărții experimentale pentru copii a lui Viktor Shklovsky despre cinematograf Journey to the Land of Movies, scrisă inițial în 1926. Și lucrarea “Works on Paper” de Minna Henriksson, povestind printr-o serie de linogravuri relațiile coloniale ale Finlandei cu regimul apartheid din Africa de Sud în anii șaptezeci.

Ca platformă pentru practica discursivă în domeniul artei contemporane, Rab-Rab Press organizează, de asemenea, discuții și dezbateri asupra multor aspecte ale cercetarilor formale și politice din domeniul artelor. Până acum, Rab-Rab Press a participat la organizarea discuțiilor dintre Jacques Ranciere, Rasha Salti, Michael Corris, Ivana Momcilovic, Ben Watson, Clark House Initiative și Colectivul Chimurenga din Helsinki.

Rab-Rab Press este distribuită în toată lumea de către Motto Distribution și Printed Matter.

Seygin BOYNIK: Coiled Verbal Spring: Devices of Lenin’s Language

Presentation

ODD & tranzit.ro/ Bucharest Oranjerie
Gazelei st., no 44, Bucharest

Rab-Rab Press is an independent discursive platform based in Helsinki. It publishes annual Rab-Rab: journal for political and formal inquiries in art, and special publications advancing non-institutional thought. We are against using art as a pretext for a fictive triumph where “in the end, everything always works out” (Brecht). So far we have published six numbers of the journal on the special topics of language, noise, forest, and remembering as future; artist’s book with linocuts on political history of paper industry in Finland, pamphlet on Zaum poetry, and the translation of Viktor Shkolsvky’s children’s book on cinema; and organised talks by Ben Watson, Rasha Salti, Michael Corris, and Jacques Ranciere in Helsinki. Currently, Rab-Rab Press is working on the research and publishing project called ‘The Forms of People’s Revolt’ which will result in a series of publications.

The upcoming publication Coiled Verbal Spring: Devices of Lenin’s Language brings together the first English language translation of the Russian Formalist and Futurist writings on Lenin’s revolutionary language. The book includes the Russian Formalists’ (Vikto Shklovsky, Boris Eikhenbaum, Yuri Tynyanov, Tomashevsky, Lev Yakubinsky, and Boris Kazansky) most ‘political’ texts, first published in 1924 in the journal of the Left Front of the Arts (edited by Mayakovsky). Together with this collection, the publication also includes Futurist poet Alexei Kruchenykh’s Devices of Lenin’s Speech, from 1925. Indispensable for any serious research dealing with the relationship between revolutionary politics and artistic forms, these writings had remained a marginal note, both in studies on avant-garde art, and in much literature on Formalist theory.

The publication will be presented by Sezgin Boynik, who edited the book, and who wrote an extensive introduction to the trasnaltions by contextualising the experiments of the Russian avant-garde through theories of conjuncture, or more precisely, the theory of contemporaneity within the revolutionary moment, which allows for discerning the formal compatibilities and contradictions between political hegemony and artistic tropes.

With this book, Rab-Rab Press is proud to present the first English translation of the most interesting project of political Formalism in the twentieth century.

Background and History of Rab-Rab

Rab-Rab Press is an independent and non-profit publishing project under the direction of Sezgin Boynik (editor-in-chief) and Gregoire Rousseau (producer). It is publishing art and theoretical books, and Rab-Rab: Journal for Political and Formal Inquiries in Art. The language of the publications is in English. The aim of Rab-Rab Press is to support the discursive position in art, through publishing writings by artists and as well the non-conventional writings of scholars involved in art practices. Since Autumn 2014 the four special issues of Rab-Rab Journal is published, consisting over one thousand and five hundred pages. Starting with the third issue Rab-Rab is operating through collective committee consisting of Sezgin Boynik (Helsinki), Diego Bruno (Helsinki), Michel Chevalier (Spandau/Hamburg), Minna Henriksson (Helsinki), Kalle Lampela (Rovaniemi), Ivana Momčilović (Brussels/Belgrade), David Muoz (Helsinki), Ilya Orlov (St. Petersburg/Helsinki), Gregoire Rousseau (Helsinki), Jyrki Siukonen (Tampere), Giovanna Esposito Yussif (Helsinki) and Taneli Viitahuhta (Helsinki).

 

Apart from publishing contributions by the renowned and experimental contemporary artists, Rab-Rab Press is also organising discursive platforms for discussing and actualising the lesser known and marginalised avant-garde and conceptual artworks. The latest issue of Rab-Rab Journal, published in two volumes, includes the dossier on Jacques Ranciére with never before published materials of Ranciére, also the interview with him conducted by Rab-Rab. Also, it brings the translations of texts by renowned theoreticians such as Viktor Shklovsky, Roman Jakobson, and Alberto Hijar Serrano. Interviews with experimental musicians such as Tony Conrad and Edie Prevost, and a dossier on the concrete poetry group from Australia, Arf-Arf. The fourth issue also includes the supplement dedicated completely to the work of conceptual art group Art & Language’s New York period with never before published materials.

Previously Rab-Rab Journal have published contributions on topics such as the symbols of fascism, the theory of slogans, the rhetoric of punk, ideologies of artistic research, free jazz, contemporary colonialism, Russian Formalism, void, cacophony, science-fiction, subjectivity of artists, the question of learning and it has included texts by Alexei Yurchak, Susan Kelly, Christine Delphy, Peter Gidal, Darko Suvin, Jyrki Siukonen, Milica Tomic, Dror Feiler, Ben Watson, Mattin, Bruno Besana, Anthony Iles, Alberto Hijar Serrano, Alain Badiou, Bini Adamczak, Margarita Tupitsyn, Ilya Orlov, Igor Chubarov, Kazimir Malevich, Kerstin Schrödinger, John Roberts and many others.

Apart from the journals, Rab-Rab Press has published a book on the political aspect of Russian Futurism in Georgia in the twenties Still Stealing Steel: Historical Materialist Study of Zaum, authored by Sezgin Boynik. Also, the first English translation of Viktor Shklovsky’s experimental children book on cinema Journey to the Land of Movies, originally written in 1926. And the artist-book Work on Paper by Minna Henriksson, narrating with the series of linocuts the colonial relation of Finland to the South African apartheid regime in the seventies.

As a platform for discursive practice in the contemporary art field, Rab-Rab Press is also organising talks and discussions on many aspects of formal and political inquiries in arts. Until now Rab-Rab Press has involved in organising talks of Jacques Ranciere, Rasha Salti, Michael Corris, Ivana Momcilovic, Ben Watson, Clark House Initiative, and Chimurenga Collective in Helsinki.

Rab-Rab Press is distributed worldwide by Motto Distribution and Printed Matter.

TRECUT INCOMOD

+ HARUN FAROCKI – BETWEEN TWO WARS

+ RAB RAB PRESS

+ MINNA HENRIKSSON – MONUMENTE ANTI-FASCISTE DIN IASI

+ SEZGIN BOYNIK – THEORY OF IMAGE IN VIDEOGRAMS OF A REVOLUTION

+ JENS HAANING

PROGRAM:

7 noiembrie 2018, ora 18:00, Prezentare şi lansare de carte, Sezgin Boynik „Coiled Verbal Spring: Devices of Lenin’s Language” (Arc verbal spiralat: dispozitive ale limbajului lui Lenin) – în colaborare cu ODD  la Oranjeria tranzit.ro/ Bucureşti, strada Gazelei, nr. 44

PROGRAM:

7 of November 2018, 18:00, Presentation  and book launch, Sezgin Boynik „Coiled Verbal Spring: Devices of Lenin’s Language”  – in partnership with ODD  at tranzit.ro/ Bucharest Oranjerie, Gazelei st., no. 44