2 SEMINARS BY NOA TREISTER
1-24TH OF JUNE 2017
TRANZIT.RO/ IASI
STR. LAPUSNEANU 7-9, IAȘI
PRIVILEGES AND IDENTITIES: RIGHTS AND PROPERTY

“Odată cu iluminismul și cu formarea statului națiune în paralel cu trecerea de la feudalism la capitalism, drepturile și proprietatea, care nu mai proveneau de la Dumnezeu, au devenit o paradigmă importantă și motivul pentru lupte încrâncenate, de la revoluțiile americană și franceză, revoluția comunistă din Rusia, luptele anti-coloniale, până la luptele civile și de muncă precum și luptele pentru democrație din Europa de est din anii ‘90. Deși de-a lungul secolului 20, cetățeni obișnuiți au câștigat multe privilegii și libertăți prin luptă civică de masă, astăzi, regimul neo-liberal global de austeritate acordă statului resurse și suveranitate limitate. Această economie politică liberală a identității crează în societate grupuri de interese atomizate care luptă între ele și cu statul pentru a câștiga privilegii democratice, de exemplu putere politică și control asupra resurselor, prin intermediul paradigmei drepturilor. Aceste lupte includ: drepturile majorității naționale – suveranitatea; drepturile minorității naționale – auto-determinarea și autonomia culturală; drepturile de imigrare pentru mișcarea liberă; dreptul la viața – refugiați; drepturile de gen; dreptul la exprimare și la informare; drepturile de proprietate fizică și intelectuală; precum și drepturile muncii; dreptul la locuință și la educație; și altele. Totuși, chiar și cu ajutorul instituțiilor internaționale precum Organizația Națiunilor Unite (UN) și a diverselor curți internaționale (Curtea Penală Internațională sau Curtea Europeană a Drepturilor Omului) putem observa o scădere drastică a progreselor făcute de cetățenii obișnuiți în câștigarea drepturilor.

Drepturile de proprietate sunt o categorie specială deoarece drepturile sunt un contract social, un construct social, a avea drepturi este în sine un tip de proprietate, și, prin urmare sunt atât incluse cât și includ drepturile ca atare. Într-o societate politică formată în urma Revoluției Franceze, dreptul de proprietate a drepturilor a înlocuit dreptul de proprietate asupra pământului sau asupra aurului ca prag de reprezentare politică. Cum proprietatea este aceea care divide clasele conducătoare de cele de mijloc și de cele muncitoare, tot așa drepturile socio-economice (drepturile muncii, de locuire și de educație) sunt deseori excluse din corpusul drepturilor (omului), sau cel mult sunt considerate a doua generație de drepturi ale omului. Drepturile muncii sunt considerate chiar de unii a fi un oximoron.

Artiștii și intelectualii cărora le sunt adresate aceste seminarii, deseori au de-a face cu cercetarea, prezentarea și reprezentarea acestor grupuri de interese ca grupuri marginalizate fără a cunoaște conceptele și ideologia în care sunt angajați, deși pretind a fi iluminați din punct de vedere politic și social. Prin urmare, în plus față de fiecare grup de lectură, vom examina critic, din perspectiva drepturilor, lucrările de artă ce participă în expoziție. Fiecare dintre artiștii care și-au dat acordul pentru a lua parte în acest proiect au fost deosebit de interesați de această activitate a proiectului. Pe de o parte artiștii și intelectualii se găsesc din punctul de vedere al propriului statut în poziția lucrătorilor precari, cu șanse foarte mici de a câștiga drepturi de proprietate intelectuală asupra propriilor lucrări. Seminarele de față doresc a discuta istoria conceptuală și contextele ce au condus la această situație și prin aceasta permit regândirea practicilor și strategiilor de luptă ale artiștilor și intelectualilor înșiși precum și în relație cu grupurile marginale.” (Noa Treister, septembrie 2017, Belgrad)

2 SEMINARS BY NOA TREISTER
1-24TH OF JUNE 2017
TRANZIT.RO/ IASI
STR. LAPUSNEANU 7-9, IAȘI
PRIVILEGES AND IDENTITIES: RIGHTS AND PROPERTY

“Since the enlightment and the formation of the nation state parallel to the move from feudalism to capitalism, rights and property, which were no longer God given, have become the major paradigm and the locus for bitter struggle, from the American and French Revolutions, the Communist Revolution in Russia, anti-Colonial straggles, through local labor and civil struggles and in the 90’s the struggle for democracy in Eastern Europe. The state is the institution guaranteeing and distributing rights, by some theories in return for the power that is given to it by the individuals it governs, and by other theories in the name of public, common and universal good. Although through the 20th century ordinary citizens through mass civil struggle gained many freedoms and privileges, today the neo-liberal global regime of austerity, grants the state with limited resources and limited sovereignty. This liberal political economy of identity creates atomized interest groups in society that fight the state and each other for gaining democratic privileges i.e. political power and control over resources, through the paradigm of rights. These struggles include: national majority rights – sovereignty; national minority rights – self-determination and cultural autonomy; immigration rights for free movement; the right to life – refugees; gender rights; the right of expression and for information; physical and intellectual property rights; as well as labor rights; the right to housing and education; and more. However, even with the assistance of international institutions as the UN and the various international courts (International Criminal Court or the European Court for Human rights) we see a drastic decrease in the progress made for ordinary citizens in gaining rights.

Property rights are a special category since rights are a social contract, a construct, having rights in itself is a kind of ownership, and therefore property-rights are both included in and include rights as such. In a political society formed after the French Revolution the ownership of rights replaced the ownership of land or gold as the threshold for political representation. As ownership is that which divides the working and middle and ruling classes, so socio-economic rights (labor, housing and education) are often excluded from the corpus of (human) rights, at most they are considered second generation human rights. Labor rights are even considered by some an oxymoron.

Artists and intellectuals whom this workshop mainly addresses, often deal with research, presentation and representation of these interest groups as marginalized groups without knowing the concepts and history of the ideology they are engaged with, although they claim to be politically and socially enlighted, therefore in addition to the reading each group will critically examine from the perspective of rights the artworks participating in the exhibition. On the other hand in their own status artists and intellectuals are finding themselves in the position of precarious workers, with very little possibility to gain intellectual property rights over their own works. The workshops aim to discuss the conceptual history and contexts that led to this situation and in that allow for rethinking the practices and strategies of struggles for artists and intellectuals themselves and in relation to marginal groups”. (Noa Treister, September 2017, Belgrade)

Noa Treister este o artistă, curatoare şi activistă a cărei muncă este dedicată diferitelor posibilităţi de articulare ale relaţiilor economice şi politice şi sciziunilor din societate. A absolvit Academia Bezalel Art and Design din Ierusalim, Israel. În prezent este cercetătoare în cadrul Division of Philosophy, Art and Critical Thought al European Graduate School. Din anul 2011 ea este membru fondator al platformei de auto-educație The Ignorant Schoolmaster şi comitetelor sale. În cadrul acestei structuri ea este autoare şi membră coordonatoare a proiectului Naming IT War – cooperare între participanţi în războiul Iugoslav din anii ‘90 şi Testimony – Truth or Politics şi membră a proiectului The assembly of Workers Society – co-articulare şi sprijin legal pentru grupuri muncitoreşti ce luptă împotriva privatizării şi pentru drepturile muncitorilor.

Noa Treister is an artist, curator and activist whose work is dedicated to articulation of various possibilities of economic and political relations and scission in society. She finished the Bezalel Art and Design Academy in Jerusalem, Israel and currently is taking Postgraduate studies at the Division of Philosophy, Art, and Critical Thought of the European Graduate School. Since 2011 she is a founding member of the Ignorant Schoolmaster and its committees – a platform for self-education. In that framework she is the author and leading member of the project Naming IT War – cooperation of war participants and anti-war activist of the 90s War in Yugoslavia and Testimony – Truth or politics as well as a member of the project The assembly of Workers Society – joint articulation and legal help of workers’ groups fighting against privatization and for workers’ rights.

PREZENTARE ÎN CADRUL ZILELOR SPAȚIULUI PUBLIC, EDIȚIA A III-A (THE PUBLIC SPACE DAYS (3D EDITION) CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA
24 MAY 2018, 16:00 – 17-30
ÎN PARTENERIAT CU ASOCIAȚIA OBERLIHT, CHIȘINĂU

„Prezentarea grupurilor de lectură Privilegii și identități: Drepturi și Proprietate se va concentra pe două aspecte: primul – De ce să citim? De ce să citim împreună? Cum sunt grupurile de lectură o activitate politică? și al doilea – cum să enunțăm tema concretă a unui grup de lectură în general și motivul pentru care am ales subiectele de drepturi și proprietate. Aceasta va include o discuție despre modul în care sintagma lui Thatcher “Nu există nici o alternativă” (There Is No Alternative – TINA) a devenit cadrul ideologic în care funcționăm astăzi, care, prin negarea propriei poziționari ideologice refuză posibilitatea de a gândi (în mod diferit), precum și orice relație socială care nu este concurență. Mai mult, colectivitatea este definită doar ca o alianță a intereselor care sunt gestionate în mod constant, în timp ce nume generice, cum ar fi munca, pacea, gândul, omul sunt refuzate. În grupurile viitoare de lectură vom urmări două dintre cele mai importante instrumente ideologice care astăzi ne organizează viața Drepturile și Proprietatea, privindu-le câteva posibilități și traiectorii principale.” (Noa Treister)

Seminarele Privilegii și identități: Drepturi și Proprietate fac parte din DREPTURI, LIBERTĂȚI, PRIVILEGII, un proiect organizat de 1 + 1 și tranzit.ro/ Iași, în parteneriat cu Asociația Oberliht Chișinău, Universitatea de Arte “George Enescu” Iași și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

NOA TREISTER, THE POSSIBILITY OF READING
PRESENTATION IN THE FRAME OF ZILELE SPAȚIULUI PUBLIC, EDIȚIA A III-A (THE PUBLIC SPACE DAYS (3D EDITION) CHIȘINĂU, REPUBLIC OF MOLDOVA
MAY 24TH, 2018, 16:00 – 17-30
IN PARTNERSHIP WITH ASOCIAȚIA OBERLIHT, CHIȘINĂU

“The discussion of the reading groups Privileges and Identities: Rights and Property will focus on two aspects: the first – Why read? Why read in common? How are reading groups a political activity? and the second – How to name the concrete theme of a reading group in general? and Why did we choose the topics of rights and properties? This will include a discussion of how Thatcher’s “There Is No Alternative” (TINA) has become the ideological framework in which we function today which in its disavowal of its own ideological position the possibility of thinking (differently) is denied as well as any social relation that is not competition. Furthermore, collectivity is only defined as an alliance of interests that are constantly managed while generic names such as work, peace, thought, human are denied. In the upcoming reading groups we will follow two of the major ideological tools that today organize our lives Rights and Property, looking at some their main trajectories and possibilities.” (Noa Treister)

The seminars Privileges and Identities: Rights and Property are part of DREPTURI, LIBERTĂȚI, PRIVILEGII (RIGHTS, FREEDOMS, PRIVILEGES), a project organized by 1+1 and tranzit.ro/ Iași, in partnership with Oberliht Association Chișinau, “George Enescu” University of Arts Iași and co-funded by the Administration of the National Cultural Fund.